ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

ທ່ານ ຈັນທະໜອມ ພົມມະນີ

ປະທານ ສະພາຜູ້ບໍລິຫານ

ຮອງ ປະທານ ຊີ້ນຳຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ

ຮອງ ປະທານອາວຸໂສ

ຮອງ ປະທານ ຊີ້ນຳຝ່າຍບັນຊີ-ການເງິນ

ຮອງ ປະທານ ຊີ້ນຳຝ່າຍ ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ

ຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ບັນຊີ-ການເງິນ

ຮັກສາການ ຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ພັດທະນາໂຄງການ

ຮອງ ຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜູ້ ຈັດການໂຄງການ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ.ບຳລຸງຮັກສາ

ຮັກສາການ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

ຮັກສາການ ຫົວຫນ້າ ຫ້ອງການ – ບໍລິຫານ / ຜູ້ຊ່ວຍປະທານ

ຮອງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ – ບໍລິຫານ / ຜູ້ຊ່ວຍປະທານ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ຮັກສາການ ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ບຸກຄະລາກອນ

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍ ຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ບັນຊີ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ບໍລິຫານ, ທຸລະກິດ ແລະ ແຜນການ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ຄວບຄຸມການຜະລິດ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ການເງິນ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ສະຖານີສາຍສົ່ງ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ກວດສອບພາຍໃນ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ກົດໝາຍ ແລະ ບໍລິຫານສັນຍາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la