ນ້ຳອີມູນ

ມູນຄ່າໂຄງການ

$235 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

460.59 ຈີກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

25.6 ແມັດ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

ເຂື່ອນໄອ່ວນໍ້າ 254 ກມ2
ເຂື່ອນຫຼັກ 208 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

131 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

In Progress

ຄະນະບໍລິຫານເຂື່ອນພະລັງງານນ້ຳອີມູນ

CSE ADMIN

Managing Director & Vice President

Acting Managing Director of Project Delvelopment

Mr. Surachai MIMAE

Project Manager

Mr Bilchaye ABAY

EM&HM Team Leader

Mr. Chalermpol Puriso

Deputy Project Manager (DPM)

Deputy Project Manager

Project Control

Mr. Bong Bong

Project Control

ມູນຄ່າໂຄງການ $235 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 131 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 460.59 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 37 ມ3/s
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 397 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ EVN
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ ເຂື່ອນອວ່າຍນໍ້າ 254 ກມ2ເຂື່ອນຫຼັກ 208 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ ເຂື່ອນອວ່າຍນໍ້າ 2,720 ມມ ເຂື່ອນຫຼັກ 2,670 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ ເຂື່ອນອວ່າຍນໍ້າ 11.4 ມ3/s ເຂື່ອນຫຼັກ 9.3 ມ3/s
ອ່າງເກັບນໍ້າ ເຂື່ອນອວ່າຍນໍ້າ 0.87ລ້ານ ມ3 ເຂື່ອນຫຼັກ 0.07 ລ້ານ ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ ເຂື່ອນອວ່າຍນໍ້າ 0.16 ກມ2 ເຂື່ອນຫຼັກ 0.02 ກມ 2
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m.a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ ເຂື່ອນອວ່າຍນໍ້າ 784.1 m a.s.l ເຂື່ອນຫຼັກ 782 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ ເຂື່ອນອວ່າຍນໍ້າ 782 m a.s.l ເຂື່ອນຫຼັກ 780 m a.s.l
ເຂື່ອນອວ່າຍນໍ້າ
ປະເພດ ຄອນກຣີດ ກຣາວີຕີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 29 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ  127 ແມັດ
ລະດັບຂອງສັນເຂື່ອນ 790.2 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດ ກຣາວີຕີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 26.6 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 87.5 ແມັດ
Crest level 792.2 m a.s.l
ຄອງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ
ຄວາມຍາວ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງ
ປະເພດ ທໍ່ເຫຼັກ
ຈໍານວນທໍ່ສົ່ງ 1
ເສັ້ນຜ່າກາງ 2.8 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 934 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ – ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ປະຕູ
ຈຳນວນປະຕູ 3
ອັດຕາການໄຫຼ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າສູງສຸດ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ – ເຂື່ອນອວ່າຍນໍ້າ
ປະເພດ ປະຕູ
ຈຳນວນປະຕູ 3
ອຸໂມງອວ່າຍສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ ອັດຄວາມດັນ
ອັດຕາການໄຫຼ
ຂະໜາດ 4.5ແມັດ x 5.5ແມັດ ໜ້າຕັດຮູບໂຕດີ
ຄວາມຍາວ 13,121 ແມັດ
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳແຮງດັນຕ່ຳ
ປະເພດ ອັດຄວາມດັນ
ຂະໜາດ 4.5ແມັດ x 5.5ແມັດ ໜ້າຕັດຮູບໂຕດີ
ຄວາມຍາວ 3,452 ແມັດ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຄອງເປີດ
ຄວາມຍາວ
ສະຖານີແຈ້ງ 230 ກິໂລໂວນ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນ
ຂະໜາດຂອງພື້ນສະຖານີ
ເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ໜ້າດິນ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 131 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 2
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ pelton turbine ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ X 2 ໜ່ວຍ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 37 ມ3/S
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ  
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງສູງສຸດຂອງຈັກ 70.56 = 141 ເມກາວັດ
ສາຍສົ່ງ 230 ກິໂລວັດ
ສະຖານີ ວັງຊ້າງ ເຊກອງ 2
ຄວາມຍາວ 51 ກມ
ປະເພດສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງຄູ່
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 240 ມມ2

ເອກະສານນິຕິກຳຂອງໂຄງການ

 1. ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 2. ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ໃນເດືອນ 07/2015
 3. ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ FS ໃນເດືອນ 11/2017
 4. ສຳເລັດບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ໃນເດືອນ 07/2017
 5. ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ (ESMMP) ເດືອນ 07/2017
 6. ສໍາເລັດການສ້າງແຜນອະນາໄມຊີວະມວນສານ ແລະ ຮັບຮອງແຜນ ເດືອນ 12/2018
 7. ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໄລຍະດຳເນີນງານ (ESMMP-CP) ເດືອນ 11/2019
 8. ເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ຮ່ວມກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ (EVN) ຄັ້ງວັນທີ 04/01/2020
 9. ເຊັນສັນຍາສຳປະທານ ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງວັນທີ 25/12/2020

ການແບ່ງວຽກກໍ່ສ້າງຂອງຜູ້ຮັບເໜົາ

 • ວຽກກໍ່ສ້າງທາງດ້ານໂຍທາ
 • ວຽກກໍ່ສ້າງທາງດ້ານເຄືອງຈັກກົນລະສາດທາງນໍ້າ
 • ວຽກກໍ່ສ້າງໄຟຟ້າກົນຈັກ

ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໜົາກໍ່ສ້າງ

 • ເຈົ້າຂອງໂຄງການ: ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ
 • ບໍລິສັດ ອອກແບບກໍ່ສ້າງ Basic: ບໍລິສັດ Poyry Energy Ltd
 • ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ: ບໍລິສັດ ILF Consulting Engineers (Asia) Ltd
 • ບໍລິສັດ ຮັບເໝົາພາກໂຍທາ (CW): ບໍລິສັດ SongDa-5 Joint Stock Company
 • ບໍລິສັດ ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ: VOITH Shanghi Company Ltd

ບາດກ້າວສຳຄັນຂອງໂຄງການ

 1. ໃນປີ 2013 ໄດ້ທຳການສຳຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍ ບໍລິສັດ GXED & CGGC, ເຊິ່ງບໍລິສັດ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນບໍລິສັດ ທີ ເຄ ກຣຸບ (TK Group)
 2. ໃນປີ 2015 ໄດ້ນຳສົ່ງບົດສະເໜີການພັດທະນາໂຄງການ ໂດຍ ບໍລິສັດ GXED
 3. ໃນເດືອນ 07/2015 ໄດ້ກວດກາບົດສະເໜີການພັດທະນາໂຄງການ ໂດຍ ບໍລິສັດ Pöyry Energy Ltd
 4. ໃນປີ 2016 ໄດ້ປ່ຽນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ມາເປັນ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ
 5. ໃນເດືອນ 04/2019 ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ທີ່ປຶກສາຄວບຄຸມກໍ່ສ້າງໂຄງການ ກັບ ບໍລິສັດ ILF Consultant Engineering
 6. ໃນເດືອນ 12/2018 ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ຮັບເໝົາວຽກໂຍທາ ແລະ ເຄື່ອງກົນພະລັງນໍ້າ ກັບ ບໍລິສັດ Song Da 5 Joint Stock
 7. ໃນເດືອນ 04/2019 ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ຮັບເໝົາວຽກຕິດຕັ້ງ ໄຟຟ້າ-ກົນຈັກ ກັບ ບໍລິສັດ Voith Hydro Shanghai
 8. ໃນເດືອນ 04/2019 ໄດ້ອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນຄືນໃໝ່ ໂດຍບໍລິສັດ ILF Consultant
 9. ໃນເດືອນ 07/2015 ໄດ້ກວດກາບົດສະເໜີການພັດທະນາໂຄງການ ໂດຍ ບໍລິສັດ Pöyry Energy Ltd
 10. ໃນປີ 2016 ໄດ້ປ່ຽນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ມາເປັນ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ
 11. ໃນເດືອນ 04/2019 ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ທີ່ປຶກສາຄວບຄຸມກໍ່ສ້າງໂຄງການ ກັບ ບໍລິສັດ ILF Consultant Engineering
 12. ໃນເດືອນ 12/2018 ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ຮັບເໝົາວຽກໂຍທາ ແລະ ເຄື່ອງກົນພະລັງນໍ້າ ກັບ ບໍລິສັດ Song Da 5 Joint Stock
 13. ໃນເດືອນ 04/2019 ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ຮັບເໝົາວຽກຕິດຕັ້ງ ໄຟຟ້າ-ກົນຈັກ ກັບ ບໍລິສັດ Voith Hydro Shanghai
 14. ໃນເດືອນ 04/2019 ໄດ້ອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນຄືນໃໝ່ ໂດຍບໍລິສັດ ILF Consultant

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ ເຂື່ອນ:

 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ເຂື່ອນອ່ວາຍນໍ້າ
 • ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
 • ເຮືອນຈັກ

10%

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ ເຂື່ອນ:

 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ເຂື່ອນອ່ວາຍນໍ້າ
 • ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
 • ເຮືອນຈັກ

30%

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ ເຂື່ອນ:

 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ເຂື່ອນອ່ວາຍນໍ້າ
 • ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
 • ເຮືອນຈັກ

50%

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la