ນ້ຳອີມູນ

ມູນຄ່າໂຄງການ

$235 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

460.59 ຈີກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

25.6 ແມັດ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

ເຂື່ອນໄອ່ວນໍ້າ 254 ກມ2
ເຂື່ອນຫຼັກ 208 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

133 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

In Progress

ມູນຄ່າໂຄງການ $235 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 133 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 460.59 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 37 ມ3/s
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 397 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ EVN
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ ເຂື່ອນໄອ່ວນໍ້າ 254 ກມ2ເຂື່ອນຫຼັກ 208 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ ເຂື່ອນໄອ່ວນໍ້າ 2,720 ມມ ເຂື່ອນຫຼັກ 2,670 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ ເຂື່ອນໄອ່ວນໍ້າ 11.4 ມ3/s ເຂື່ອນຫຼັກ 9.3 ມ3/s
ອ່າງເກັບນໍ້າ ເຂື່ອນໄອ່ວນໍ້າ 0.87ລ້ານ ມ3 ເຂື່ອນຫຼັກ 0.07 ລ້ານ ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ ເຂື່ອນໄອ່ວນໍ້າ 0.16 ກມ2 ເຂື່ອນຫຼັກ 0.02 ກມ 2
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ ເຂື່ອນໄອ່ວນໍ້າ 784.1 m a.s.l ເຂື່ອນຫຼັກ 782 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ ເຂື່ອນໄອ່ວນໍ້າ 782 m a.s.l ເຂື່ອນຫຼັກ 780 m a.s.l
ເຂື່ອນໄອ່ວນໍ້າ
ປະເພດ ຄອນກຣີດ ກຣາວີຕີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 29 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ  127 ແມັດ
ລະດັບຂອງສັນເຂື່ອນ 790.2 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດ ກຣາວີຕີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 26.6 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 87.5 ແມັດ
Crest level 792.2 m a.s.l
ຄອງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ
ຄວາມຍາວ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງ
ປະເພດ ທໍ່ເຫຼັກ
ຈໍານວນທໍ່ສົ່ງ 1
ເສັ້ນຜ່າກາງ 2.8 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 934 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ –ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ປະຕູ
ຈຳນວນປະຕູ 3
ອັດຕາການໄຫຼ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າສູງສຸດ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ –ເຂື່ອນໄອ່ວນໍ້າ
ປະເພດ ປະຕູ
ຈຳນວນປະຕູ 3
ອຸມົງໄອ່ວສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ ອັດຄວາມດັນ
ອັດຕາການໄຫຼ
ຂະໜາດ 4.5ແມັດ x 5.5ແມັດ ໜ້າຕັດຮບໂຕດີ
ຄວາມຍາວ 13,121 ແມັດ
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳແຮງດັນຕ່ຳ
ປະເພດ ອັດຄວາມດັນ
ຂະໜາດ 4.5ແມັດ x 5.5ແມັດ ໜ້າຕັດຮູບໂຕດີ
ຄວາມຍາວ 3,452 ແມັດ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຄອງເປີດ
ຄວາມຍາວ
ສະຖານີແຈ້ງ 230 ກິໂລໂວນ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນ
ຂະໜາດຂອງພື້ນສະຖານີ
ເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ໜ້າດິນ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 133 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 2
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ X 2 ໜ່ວຍ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 37 ມ3/S
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ
ສາຍສົ່ງ 230 ກິໂລວັດ
ສະຖານີ ວັງຊ້າງ ເຊກອງ 2
ຄວາມຍາວ 51 ກມ
ປະເພດສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງຄູ່
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 240 ມມ2

ຂໍ້ມູນກຳລັງປັບປຸງ

ຂໍ້ມູນກຳລັງປັບປຸງ

ຂໍ້ມູນກຳລັງປັບປຸງ

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ ເຂື່ອນ:

 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ເຂື່ອນອ່ວາຍນໍ້າ
 • ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
 • ເຮືອນຈັກ

10%

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ ເຂື່ອນ:

 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ເຂື່ອນອ່ວາຍນໍ້າ
 • ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
 • ເຮືອນຈັກ

30%

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ ເຂື່ອນ:

 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ເຂື່ອນອ່ວາຍນໍ້າ
 • ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
 • ເຮືອນຈັກ

50%

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la