ບຸກຄະລາກອນ

ຄັດເລືອກພະນັກງານທີ່ດີເດັ່ນ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ເພື່ອສືບທອດ-ປ່ຽນແທນ.

ລົງທຶນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ສະໜັບສະໜູນ ພະນັກງານ ໃຫ້ຮຽນຮູ້ວຽກຂອງບໍລິສັດ ຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກພາຍໃນອົງກອນ ໃຫ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມ ພະນັກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີ.

ບຸກຄະລາກອນ ແມ່ນກຳລັງຕົ້ນຕໍ ໃນການຂັບເຄື່ອນອົງກອນ, ດັ່ງນັ້ນ ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ທຸກລະດັບ ແມ່ນເປັນປັດໄຈຫຼັກ ທີ່ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການພັດທະນາ ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ. ຄຽງຄູ່ກັບການຍົກລະດັບພະນັກງານ ກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ມີບັນຍາກາດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ. ເປີດກວ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານ ໄດ້ສະແດງຄໍາຄິດ ຄໍາເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຄັດເລືອກເອົາແນວຄິດທີ່ດີເລີດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນວັດທະນະທຳຂອງອົງກອນໃນອະນາຄົດ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la