ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

I. ປະທານບໍລິສັດ

ທ່ານ ຈັນທະໜອມ ພົມມະນີ

ປະທານ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານງານ

II. ຮອງປະທານບໍລິສັດ

ຮອງປະທານ ອາວຸໂສ

ຊີ້ນຳ ຝ່າຍ ບັນຊີ, ຝ່າຍ ການເງິນ ແລະ ຝ່າຍ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຮອງປະທານ ຊີ້ນຳ ຝ່າຍ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ

ແລະ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາກໍ່ສ້າງ CS Cons.

ຮອງປະທານ ຊີ້ນຳ ຝ່າຍ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ

III. ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ

ຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍ ຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຈັດການໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳພາກ 

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍ PCD ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານທໍລະນີສາດ ໃຫ້ທຸກໂຄງການ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍ ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຜູ້ຈັດການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳກົງ 2&3

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍ ບັນຊີ-ການເງິນ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ການເງິນ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍ ຫ້ອງການ-ບໍລິຫານ ແລະ ຝ່າຍ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ບຸກຄະລາກອນ

IV. ຄະນະຝ່າຍ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສັນຍາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງການກໍ່ສ້າງ 

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

ຫົວໜ້າຝ່າຍ ອຸທົກກະສາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພເຂື່ອນ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ໄຟຟ້າ-ກົນຈັກ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ຮັກສາການ ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ກວດສອບພາຍໃນ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ບັນຊີ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ການເງິນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la