ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

ທ່ານ ຈັນທະໜອມ ພົມມະນີ

ປະທານ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

ຮອງ ປະທານອາວຸໂສ
ຊີ້ນຳຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຫ້ອງການ-ບໍລິຫານ

ຮອງ ປະທານອາວຸໂສ ຊີ້ນຳວຽກງານ ຫ້ອງການ-ບໍລິຫານ

ຮອງ ປະທານ ຊີ້ນຳຝ່າຍບັນຊີ-ການເງິນ

ຮອງ ປະທານ ຊີ້ນຳຝ່າຍ ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຝ່າຍ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ-ບຳລຸງຮັກສາ

ຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຮັກສາການ ຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍ ຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ

ຮອງ ຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຈັດການໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳພາກ 

ຮອງ ຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ບັນຊີ-ການເງິນ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສັນຍາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງການກໍ່ສ້າງ 

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍ ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີ 

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ບັນຊີ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ການເງິນ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ກວດສອບພາຍໃນ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍຫ້ອງການ – ບໍລິຫານ

ຮັກສາການ ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ບຸກຄະລາກອນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la