ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

I. ປະທານບໍລິສັດ

ທ່ານ ຈັນທະໜອມ ພົມມະນີ

ປະທານ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານງານ

II. ຮອງປະທານບໍລິສັດ

ຮອງປະທານອາວຸໂສ
ຊີ້ນຳ ຝ່າຍ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຝ່າຍ ຫ້ອງການ-ບໍລິຫານ

ຮອງປະທານ ຊີ້ນຳ ຝ່າຍ ບັນຊີ, ຝ່າຍ ການເງິນ ແລະ ຝ່າຍ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຮອງປະທານ ຊີ້ນຳ ຝ່າຍ ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຝ່າຍ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ-ບຳລຸງຮັກສາ

III. ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ

ຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ

ຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍ ຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຈັດການໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳພາກ 

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍ PCD ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານທໍລະນີສາດ ໃຫ້ທຸກໂຄງການ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍ ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຜູ້ຈັດການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳກົງ 2&3

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍ ບັນຊີ-ການເງິນ

IV. ຄະນະຝ່າຍ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສັນຍາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງການກໍ່ສ້າງ 

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີ 

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

ຫົວໜ້າຝ່າຍ ອຸທົກກະສາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພເຂື່ອນ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ໄຟຟ້າ-ກົນຈັກ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ວິສະວະກໍາ ພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ບັນຊີ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ການເງິນ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ຫ້ອງການ – ບໍລິຫານ

ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ ບຸກຄະລາກອນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la