ນ້ຳອີມູນ

ນ້ຳອີມູນ

ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານດາກໂຈມ, ເມືອງດາກຈຶ້ງ, ແຂວງເຊກອງ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າອີມູນ ແມ່ນເຂື່ອນທີ່ສ້າງຂື້ນຢູ່ສາຍນໍ້າອີມູນ ແລະ ຫ້ວຍເຫັດ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ. ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ຂອງແຂວງເຊກອງ ປະມານ 30 ກິໂລແມັດ. ຫ້ວຍເຫັດ ແມ່ນແມ່ນໍ້າສາຂາສໍາຄັນຂອງ ນໍ້າອີມູນ ແລະ ນໍ້າອີມູນກໍ່ແມ່ນສາຂາສໍາຄັນຕົ້ນຕໍຢູ່ຝັ່ງຊ້າຍຂອງສາຍນໍ້າເຊກອງ.  ນໍ້າຫ້ວຍແຮດ ມີພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າ 254 ກມ2 ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງເຂື່ອນ ແລະ ນໍ້າອີມູນ ເປັນເຂດອ່າງໂຕ່ງ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 208 ກມ2 ຢູ່ບໍລິເວນຕົ້ນຕໍຂອງເຂື່ອນ.

 • 235.80 ລ້ານ ໂດລາ

  ມູນຄ່າໂຄງການ

 • 133 ເມກາວັດ

  ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ

 • 460.59 ຈິກາວັດໂມງ

  ພະລັງງານຜະຫຼິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

 • 28.6 ແມັດສໍາລັບເຄື່ອນອ່ວຍນໍ້າ, 27.6 ແມັດສໍາລັບເຄື່ອນເຫຼັກ

  ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

 • 0.16 ຕະລາງກິໂລແມັດ ເຄື່ອນອ່ວຍນໍ້າ, 0.03 ຕະລາງກິໂລແມັດ ເຄື່ອນເຫຼັກ

  ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ມູນຄ່າໂຄງການ 235.8 ລ້ານ ໂດລາ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 133 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 460.59 ຈິກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 37 ມ³/ວິນາທີ
ຄວາມສູງສຸດຂອງນ້ຳທີ່ອອກແບບ 396.4 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າຫວຽດນາມ
ພື້ນທີ່ຮັບນ້ຳຜົນ ເຂື່ອນໄອ່ວນ້ຳ 254 ກມ2

ເຂື່ອນຫຼັກ 208 ກມ2
ປະລິມານນ້ຳຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ ເຂື່ອນໄອ່ວນ້ຳ 2,720 ມມ
ເຂື່ອນຫຼັກ 2,670 ມມ
ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນ້ຳສະເລ່ຍຕໍ່ປີ ເຂື່ອນໄອ່ວນ້ຳ 11.4 ມ³/ວິນາທີ
ເຂື່ອນຫຼັກ 9.3 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນ້ຳ ເຂື່ອນໄອ່ວນ້ຳ 0.38 ລ້ານ ມ³
ເຂື່ອນຫຼັກ 0.07 ລ້ານ ມ³
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ລະດັບນ້ຳສູງສຸດ ເຂື່ອນໄອ່ວນ້ຳ 0.16 ກມ2
ເຂື່ອນຫຼັກ 0.03 ກມ2
ລະດັບນ້ຳສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນ້ຳທະເລປານກາງ ເຂື່ອນໄອ່ວນ້ຳ 784.00 m.a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ 784.00 m.a.s.l
ລະດັບນ້ຳຕ່ຳສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ ເຂື່ອນໄອ່ວນ້ຳ 781.10 m.a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ 781.35 m.a.s.lໂຄງສ້າງທາງເຕັກນິກ

ເຂື່ອນໄອ່ວນ້ຳ
ປະເພດ ຄອນກຣີດ ຝາຍນໍ້າລິນ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 28.60 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 127.15 ແມັດ
ລະດັບຂອງສັນເຂື່ອນ 790.2 m.a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດ ຝາຍນໍ້າລິນ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 27.6 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 87.5 ແມັດ
Crest Level 792.2 m.a.s.l
ຄອງສົ່ງນ້ຳ
ປະເພດ -
ຄວາມຍາວ -
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ -
Headrace Tunnel
Type: ມີແຮງດັນ, ທໍ່ເຫັກ
Design Discharge: 37.00 ມ³/ວິນາທີ
Diameter: 4.00 (ກ້ວງ) – 4.60 ແມັດ (ສູງ); ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 3 ແມັດ ສໍາລັບທໍ່ເຫຼັກ
Length: 3,955 ແມັດ
ທໍ່ສົ່ງນ້ຳແຮງດັນສູງ
ປະເພດ ທໍ່ເຫຼັກ
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ 1
ເສັ້ນຜ່າກາງ 3 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 1,680.1 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ຝາຍນ້ຳລົ້ນ - ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ປະຕູເຫຼັກ
ຈຳນວນປະຕູ 3
ອັດຕາການໄຫຼ
ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າສູງສຸດ
ຝາຍນ້ຳລົ້ນ - ເຂື່ອນໄອ່ວນ້ຳ
ປະເພດ ປະຕູເຫຼັກ
ຈຳນວນປະຕູ 3
ອຸມົງໄອ່ວສົ່ງນ້ຳ
ປະເພດ ອັດຄວາມດັນ
ອັດຕາການໄຫຼ 20.4 ; 16.60 ມ³/ວິນາທີ
ຂະໜາດ 4.00 (ກ້ວງ) – 4.60 ແມັດ (ສູງ);  ໜ້າຕັດຮູບໂຕດີ
ຄວາມຍາວ 20,064.8
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳແຮງດັນຕ່ຳ
ປະເພດ ອັດຄວາມດັນ
Design Discharge 20.4 ແລະ 16.60 ມ³/ວິນາທີ
ຂະໜາດ 4.00 (ກ້ວງ) – 4.60 ແມັດ (ສູງ);  ໜ້າຕັດຮູບໂຕດີ
ຄວາມຍາວ 19,196.67 ແມັດ
ຄອງສົ່ງນ້ຳທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຄອງເປີດ
Length 18.00 ແມັດ
ສະຖານີແຈ້ງ 230 ກິໂລໂວນ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນ 754.75 m.a.s.l
ຂະໜາດຂອງພື້ນສະຖານີ 11.75 ແມັດ (ກ້ວງ) – 84.20 ແມັດ (ຍາວ)ຂໍ້ມູນດ້ານເຄື່ອນກົນຈັກ - ໄຟຟ້າ

ເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ໜ້າດິນ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 133 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 2
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວນ
Max Powerhouse Discharge 37 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ - ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ 364.00 m.a.s.l
ສາຍສົ່ງ 220 ກິໂລວັດ
ສະຖານີ ດາກອອກ Sub-Station  (ໃນຫວຽດນາມ)
ຄວາມຍາວ 52.2 ກມ (ໃນລາວ)
ປະເພດສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງຄູ່
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 240 ມມ2

ຄັງຮູບພາບ

/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Emoun/5f759e12e577b.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Emoun/5f5ee45cd39bf.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Emoun/5f8014fe86005.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Emoun/5f5ee4a7920e2.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Emoun/5f5ee4c36b5a5.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Emoun/5f5ee4e06ec1d.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Emoun/5f5ee50038874.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Emoun/5f5ee50f4de83.jpg

Map of ນ້ຳອີມູນ

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (40%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (40%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (40%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (40%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (40%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (40%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (40%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (40%)

21/09/2020

ຮູບພາບຈາກໂຄງການ

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (20%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (20%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (20%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (20%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (20%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (20%)

20/09/2020

ຮູບພາບຈາກໂຄງການ

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (5%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (5%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (5%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (5%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (5%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (5%)

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ (5%)

19/09/2020

ຮູບພາບຈາກໂຄງການ

ໝວດໝູ່