ບຸກຄະລາກອນ - ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ

 

ບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນເພາະແມ່ນກຳລັງຕົ້ນຕໍໃນການຂັບເຄື່ອນແລະພັດທະນາອົງກອນ. ດັ່ງນັ້ນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນໃນທຸກລະດັບແມ່ນປັດໄຈຫຼັກທີ່ບໍລິສັດໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະເປັນຮູບປະທຳເຊັ່ນການຄັດເລືອກພະນັກງານສືບທອດເພື່ອທົດແທນໃນອະນາຄົດ,ຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,ສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມ,ສະໜັບສະໜູນພະນັກງານໃຫ້ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ວຽກຮອບດ້ານຂອງບໍລິສັດເພື່ອຮັບປະກັນລະບົບການເຮັດວຽກພາຍໃນອົງກອນໃຫ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຄ່ອງຕົວແລະມີປະສິດທິພາບ.

ຄຽງຄູ່ກັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ມີນະໂຍບາຍໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດແລະເປີດກວ້າງໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ສະແດງຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນວັດທະນະທໍາຂອງບໍລິສັດ.