ການລົງທຶນ

ປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ໄດ້ລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ມີທັງໝົດຈໍານວນ 10 ເຂື່ອນ, ໃນນີ້ມີ 4 ເຂື່ອນແມ່ນສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລ້ວ, 4 ເຂື່ອນແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ 2 ເຂື່ອນແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການພັດທະນາ.

ຄູ່ຮ່ວມ ທຸລະກິດ