ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ຈໍານວນ 01 ຕໍາແຫນ່ງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

 • ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທຸກປະເພດທີ່ໄດ້ຮັບເຂົ້າເປັນຊັບສນຂອງເຂື່ອນ;
 • ຕິດຕາມບັນທກການຮັບເຂົ້າ-ຈ່າຍອອກ ຂອງເຄື່ອງຊັບສນພາຍໃນສາງທັງຫມົດຢູ່ ເຂື່ອນ ເພື່ອສະຫຼຸບລາຍງານປະຈໍາເດືອນ ໃຫ້ຫນ່ວຍງານ-ຄຸ້ມຄອງຊັບສນ ສໍານັກງານໃຫຍ່;
 • ສະຫຼຸບລາຍການຊັບສນທີ່ຫມົດອາຍຸ, ຫັກຄ່າຫ້ຼຼຸຍຫ້ຽນ ແລະ ຊັບສນທີ່ເປູ່ເພເສຍຫາຍ ເພີ່ອື ສະສາງຊັບສນອອກຈາກບັນຊ:
 • ຕດຕາມການນໍາໃຊ້ຊັບສນຂອງເຂີ່ືອນ ແລະ ສະຫຼຸຼບມູນຄ່າຊັບສນເພີ່ືອລາຍງານຕໍ່ຫົວຫນ້າສາຍງານ;
 • ສະຫນອງຂມໍ້ ູນຊັບສນ ຂອງເຂີ່ອື ນ ໃຫ້ທມງານກວດສອບ ແລະ ຫົວຫນ້າສາຍງານ;
 • ຕດຕາມການນໍາໃຊ້ພາຫະນະຂອງ ເຂີ່ືອນ ເປັນປະຈໍາທຸກໆວັນ;
 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດຕາມບໍາລຸງຮັກສາພາຫະນະຂອງເຂີ່ືອນ ເຊີ່ ນ: ສະພາບເຕກນກ,ປະຫວັດການສ້ອມແປງຕ່າງໆ ພ້ອມເຮດບົດລາຍງານຕໍ່ ຜູ້ຈັດການເຂີ່ືອນ, ຫົວຫນ້າຫ້ອງການ ແລະ ຫນ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຊັບສນປະຈໍາສໍານັກງານໃຫຍ່;
 • ຕດຕາມກວດກາເອກະສານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ ຂອງພາຫະນະ ເຊີ່ນ: ທະບຽນລົດ,ໃບເສຍຄ່າທາງ, ປົ້ ມເຕກນກ, ໃບອະນຸຍາດແລ່ນລົດ, ປະກັນໄພລົດ;
 • ສ້າງເຄື່ອງຄຸ້ມຄອງ ເຄື່ອງໃນສາງທັງຫມົດຂອງເຂື່ອນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ປະສົບການ:

 • ຈົບປະລນຍາຕ ສາຂາ ເສດຖະສາດ ບໍລິຫານທຸກດ ຫຼື ຂາສາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ມີປະສົບການໃນດ້ານວຽກບງໍ່ ານ ລຫານທຸລະກດ ແລະ ການຄຸ້ມ ຄອງຊັບສນມາກ່ອນຢູ່າງຫນ້ອຍ 1-2 ປີ

ທັກສະ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

 • ມີແນວຄິດລິເລີ່ມ, ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ກະຕືລືລົ້ນແລະ ມັກຊອກຮູ້ ເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ;
 • ມີກິລິຍາ ແລະ ມາລະຍາດດ, ມີຄວາມອົດທົນ, ເສຍລະຫຼະ, ມີຄວາມຮັບຜດຊອບຕໍ່ຫນ້າທີ່ວຽກງານ;
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ ພາສາອັງກດ (ອ່ານ, ຂຽນ, ເວົ້ ົາ ໃນລະດບັ ພົ້ນື ຖານ);
 • ມີທັກສະໃນການນໍາໃຊ້ Computer ແລະ ໂປຼແກຼມ MS Word,Excel, PowerPoint ໃນລະດັບດີ;
 • ມີຄວາມຊີ່ສັດ , ມີລະບຽບວິໄນ ແລະ ຈົງໃຈໃນການເຮັດວຽກ;
 • ສາມາດເຣດວຽກຢູ່ສະຫນາມໄດ;້

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ສາມາດເຂົ້າເບີ່ງໄດ້ທີ: www.csenergy.la

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 11/07/2022

ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ພວກເຮົາປະກາດ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດເອົາແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ປຸ່ມດ້ານດາວໂຫລດດ້ານລຸ່ມນີ້ ພ້ອມທັງສົ່ງ ໜັງສືສະແດງຄວາມສົນໃຈ, ຊີວະປະຫວັດອັບເດດລ້າສຸດ ທີ່ມີຜູ້ອ້າງອີງສາມທ່ານ, ຮູບ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ ບໍລິສັດ ຈະເລີນ ເຊກອງ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ ທາງອີເມວທີ່: recruitment@csenergy.la ຫຼື ສົ່ງໃບສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ ຂາເຂົ້າ – ຂາອອກ ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ ທີ່ອາຄານ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ, ຊັ້ນ 2, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ,​ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທ +856 21 417789, +856 30 5594 492. (ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບຫາຜູ້ທີ່ຜ່ານເຂົ້າຮອບສໍາພາດເທົ່ານັ້ນ, ເອກະສານທີ່ສົ່ງແລ້ວ ບໍ່ສາມາດຂໍຄືນໄດ້)

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789

headoffice@csenergy.la