ນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

  • ໜ້າຫຼັກ
  • ນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບເຂດໂຄງການ ແມ່ນປັດໄຈສໍາຄັນອັນໜຶ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ    ເສຍຫາຍທາງດ້ານຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ, ພ້ອມດຽວກັນ ກໍ່ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ທີ່ປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການດໍາເນີນໂຄງການ.ສໍາລັບຂອບເຂດໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ບໍລິສັດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອຈະຮັກສາປັດຊະຍາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຕົນໄວ້ດັ່ງນີ້:

- ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແມ່ນວຽກໜື່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ໃນການພິຈາລະນາສໍາລັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ ເພາະສະນັ້ນ ອຸປະຕິເຫດຕ່າງໆ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີການປ້ອງກັນຢ່າງຖືກວິທີຕາມຫຼັກການຂອງສາກົນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານໃນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ.

- ທຸກກິດຈະກໍາຂອງບັນດາວຽກໃນໂຄງການ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງແຮງງານ.

- ວຽກງານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຄືຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການບໍລິຫານຈັດການຢູ່ໃນບັນດາຂະແໜງ ວຽກທັງໝົດ.

- ມີການກໍານົດຍຸດທະສາດສໍາລັບຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍໃນບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆ ຕະຫຼອດໄລຍະດໍາເນີນໂຄງການ.

- ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງໜ້າວຽກ ເພື່ອຊອກຫາວິທີໃນການປ້ອງກັນຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ປອດໄພ.

- ມີຫຼັກການໃນການປັບປຸງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພສໍາລັບພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນທຸກຄົນ.

- ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ສ້າງກົດລະບຽບທີ່ຊັດເຈນ ໃນການວາງແຜນສໍາລັບໜ້າວຽກທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ.

- ທຸກໜ້າວຽກ ແມ່ນຕ້ອງປະຕິບັດໂດຍພະນັກງານ-ກໍາມະກອນ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກນັ້ນໆ.

- ນຳໃຊ້ມາດຕະການສຸກເສີນ ແລະ ໃຫ້ການຮັກສາປີ່ນປົວສຸກເສີນ ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ.

- ມີການສືບສວນ-ສອບສວນ ຫາສາເຫດ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳກັນ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ ອື່ນໆ.

- ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂໍ້ບັງຄັບຂອງ ສປປ ລາວ ໄປຄຽງຄູ່ກັບນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ.

- ໂຄງການໄດ້ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ ໃນການຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ.

- ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຈັດການພາກສະໜາມແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດສຳລັບວຽກງານດ້ານສຸຂະພາບແລະ ຄວາມປອດໄພຢູ່ແຕ່ລະສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ.

- ທຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ມີຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານດ້ວຍກັນ.