ຄະນະບໍລິຫານ

ຄຳໝັ້ນ ແສນດວງເດດ

ຫົວໜ້າຝ່າຍບັນຊີ

ວັນທີເລີ່ມວຽກ

  • 1 ສິງຫາ 2016

 

ການສຶກສາ / ຝຶກອົບຮົມ

  • ປະລິນຍາຕີສາຂາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (ບັນຊີ-ການເງິນ), ວິທະຍາໄລລັດຕະນະ
  • ຊັ້ນກາງສາຂາຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ (ບັນຊີວິສາຫະກິດ), ເຕັກນິກ ການຊ່າງປາກປ່າສັກ
  • ຝຶກອົບຮົມທີ່ປຶກສາບັນຊີ (CPA)
  • ຝຶກອົບຮົມການເຮັດບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບບັນຊີທີ່ມີຄຸນນະພາບສຳລັບຕະຫຼາດທຶນ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
  • ຝຶກອົບຮົມການເງິນທຸລະກິດເກັບຕະຫຼາດທຶນສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານມືອາຊີບ, ວິທະຍາໄລບຸດວິເສດ
  • ຝຶກອົບຮົມ ລົງເລິກບັນຊີ-ການເງຮິນ, ກົມບັນຊີ, ກະຊວງການເງິນ

 

ປະສົບປະການດ້ານວຽກງານ

  • 2010 - 2016 ຫົວໜ້າ ບັນຊີ-ການເງຮິນ / ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ, ບໍລິສັດ ລາວ-ອິນໂດໄຊນາ ກຣຸບ ມະຫາຊົນ
  • 2000 - 2010 ຫົວໜ້າວິຊາການບັນຊີ, ບໍລິສັດ ບໍລິການບັນຊີ ແລະ ກວດສອບຈຳກັດ (ASL)