ຄະນະບໍລິຫານ

ລິດສະໝີ ລາດຊະວົງ

ຮອງປະທານຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍຝ່າຍການເງິນ

ມື້ເລີ່ມເຮັດວຽກ

  • ມີນາ 2016

 

ການສຶກສາ

  • ປະຣິນຍາໂທດ້ານເສດຖະກິດຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣອບສະຕົບ ນາດອນນູ , ລັດເຊັຍ
  • ປະຣິນຍາໂທດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທຳມະສາດ, ຣາຊະນາອາຈັກໄທ

 

ປະສົບການເຮັດວຽກ

  • ມີນາ2009 – ກຸມພາ 2016 ຫົວຫນ້າຝ່າຍບໍລິຫານສິນເຊື່ອນ ແລະ ຫົວຫນ້າສາຂາສຳນັກງານໃຫຍ່, ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ
  • ມີຖູນາ 1999 – ກຸມນາ 2009 ຜູ້ຈັດການໂຄງການພັດທະນາຂະແຫນງສະຖາບັນການເງິນຂອງອົງການການເງິນສາກົນ, ທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.
  • ມີນາ 1999 – ພຶດສະພາ 1999 ຫົວຫນ້າພະແນກສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
  • ສິງຫາ 1994 – ກຸມພາ 1999 ພະນັກງານວິຊາການອະວຸໂສ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ
  • ມັງກອນ 1993 – ທັນວາ 1993 ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ, ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການຈໍາກັດ