ຄະນະບໍລິຫານ

ປີຊາ ກັນທະມູນ

ຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍພັດທະນາໂຄງການ