ຄະນະບໍລິຫານ

ພອນສະຫວັນ ພິມມະສອນ

ຫົວໜ້າຝ່າຍພັດທະນາໂຄງການ

ມື້ເລີ່ມເຮັດວຽກ

 • 1 ພະຈິກ 2017 

 

ການສຶກສາ

 • ປະລິນຍາໂທ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ວິທະຍາໄລ ຣັດຕະນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ສປປ ລາວ ແລະ ວິທະຍາໄລ ສັນຕະພົນ ປະເທດໄທ.
 • ປະລິນຍາຕີ, ວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງ, ມະຫາວິທະຍາໄລວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

 

ການຝຶກອົບຮົມ

 • 1997 ຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ (ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ).
 • 1997 ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍ ADB (ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ).
 • 1998 ຝຶກອົບຮົມວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມື ສຳລັບ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງແບບປະສົມປະສານຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ (ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ).
 • 1999 ຝຶກອົບຮົມການເວົ້າ ແລະ ການຂຽນພາສາອັງກິດທຸລະກິດ (ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ).
 • 1999 ຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 1 ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມ (ວຽງຈັນ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເທີນ-ຫີນບູນ ສປປ ລາວ).
 • 2000 ຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 2 ກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບນ້ຳ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການະມົງ (ວຽງຈັນ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເທີນ-ຫີນບູນ ສປປ ລາວ).
 • 2000 ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ເມືອງໂຕກຽວ, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ).
 • 2001 ການຝຶກອົບຮົມນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ຂອງປະເທດຈີນ (ເມືອງຫາງໂຈ, ປະເທດຈີນ).
 • 2003 ການສ້າງຕັ້ງມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ (ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ສປປ ລາວ).
 • 2004 ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 1 ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ສອກສາແຜນແມ່ບົດເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ (ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ສປປ ລາວ).
 • 2004 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ວິສະວະກຳໂຮງງານ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະລັງງານ (ເມືອງນາໂຢາ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ).
 • 2005 ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 2 ໃນການສ້າງຮຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ສອກສາແຜນແມ່ບົດເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ (ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ສປປລາວ).