ຄະນະບໍລິຫານ

ສະໝານ ມີບຸນ

ຜູ້ອໍານວຍການ ຫ້ອງການ-ບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ