ຄະນະບໍລິຫານ

ສີທະນົນໄຊ ເພຍເທບ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ

ມື້ເລີ່ມເຮັດວຽກ

 • 2 ກໍລະກົດ 2020

 

ການສຶກສາ

 • 1972-1981 ຈົບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ ພາສາຈີນ ຈາກໂຮງຮຽນຈີນ ລຽວໂຕວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
 • 1982-1984 ຈົບອຸດົມສຶກສາ ທີ່ໂຮງຮຽນ ອຸດົມວຽງຈັນ
 • 1885-1990 ສຳເລັດການສຶກສາຂັ້ນ ປະລິນຍາຕີ, ໄດ້ຮັບໃບປະກາດແດງ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊັບພະວິຊາ 2 ທັນວາ ສາຂາ ວິສະວະກອນ ກົນຈັກ(ທົ່ວໄປ), ລົງເລິກໃນການອອກແບບ, ພັດທະນາ ແລະ ຂຽນໂປຣແກຣມຄຳນວນ ເຄື່ອງກົນຈັກ “ເຄື່ອງຍົນຈູດໃນ”

 

ປະສົບການເຮັດວຽກ

 • 2017-2020 ຫົວໜ້າຝ່າຍ ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ, ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງພະລັງງານ ຈຳກັດ.
 • 2015-2017 ຮອງຜູ້ຈັດການ ປະສານງານກັບພາກລັດ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ.
 • 2014-2015 ຮອງຜູ້ຈັດການ ປະສານງານກັບພາກລັດ, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ຈຳກັດ.
 • 2012-2014 ຜູ້ຈັດການ ປະສານງານກັບພາກລັດ, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຈຳກັດ.
 • 2010-2012 ຜູ້ຈັດການ ໂລຈິສຕິກ, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຈຳກັດ.
 • 2005-2009 ຜູ້ຈັດການ ໂລຈິສຕິກ ແລະ ບໍລິຫານ, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຈຳກັດ.
 • 2002-2005 ຜູ້ນຳພາດ້ານ ໂລຈິສຕິກ ແລະ ບໍລິຫານ, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຈຳກັດ.
 • 1998-2002 ຫົວໜ້າຫ້ອງການພັດທະນາທຸລະກິດ, ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາດ້ານວິສະວະກຳ ຄອມພິວເຕີ.
 • 1994-1998 ພະນັກງານວິເຄາະລະບົບ ຂອງ ບໍລິສັດ ແຊນ ແຫ່ງປະເທດກຳປູເຈຍ.
 • 1993-1994 ພະນັກງານວິເຄາະລະບົບ ຂອງ ບໍລິສັດ ແຊນ ແຫ່ງປະເທດລາວ.
 • 1992-1993 ພະນັກງານວິເຄາະລະບົບ ຂອງ ບໍລິສັດ ແຊນ ແຫ່ງປະເທດໄທ.
 • 1991-1992 ພະນັກງານວິເຄາະລະບົບ ຂອງ ບໍລິສັດ ແຊນ ແຫ່ງປະເທດລາວ.