ຄະນະບໍລິຫານ

ສຸດທິພອນ ວັນນະທອງ

ຫົວໜ້າຝ່າຍການເງິນ

ວັນທີ ເລີ່ມວຽກ

  • 16 ມັງກອນ 2017

 

ການສຶກສາ / ຝຶກອົບຮົມ

  • ປະລິນຍາຕີ ເສດຖະສາດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

 

ປະສົບການເຮັດວຽກ

  • 2009 – 2011 ພະນັກງານວິເຄາະສິນເຊື່ອ ອາວຸໂສ, ສາຂາໄຊທານີ, ທະນາຄານພົງສະຫວັນ
  • 2011 – 2013 ພະນັກງານວິເຄາະສິນເຊື່ອ ອາວຸໂສ, ສາຂາໄຊທານີ, ທະນາຄານພົງສະຫວັນ
  • 2013 – 2015 ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກວິເຄາະສິນເຊື່ອ, ສາຂາໄຊທານີ, ທະນາຄານພົງສະຫວັນ
  • 2015 – 2017 ຫົວໜ້າພະແນກວິເຄາະສິນເຊື່ອ, ສາຂາໄຊທານີ, ທະນາຄານພົງສະຫວັນ