ຄະນະບໍລິຫານ

ທອງຈັນສະໝຸດ ພົມສະຫວັນ

ຫົວໜ້າຝ່າຍ ບຸກຄະລາກອນ