ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ,ທຸກໂຄງການພັດທະນາຂອງບໍລິສັດແມ່ນມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ,ມີແຜນຄຸ້ມຄອງ,ຕິດຕາມກວດກາເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ,ສັງຄົມແລະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາເພື່ອຄວາມຢືນຍົງຂອງທໍາມະຊາດ.

ພ້ອມດຽວກັນພວກເຮົາໄດ້ເຊື່ອມໂຍງຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າໃນທຸກກິດຈະກໍາແລະແຜນວຽກປະຈໍາວັນເຊີ່ງເປັນໄປຕາມຂໍ້ກໍານົດແລະຂໍ້ຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ,ເປັນຕົ້ນແມ່ນມີການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າແລະການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ແຜນການຄຸ້ມຄອງແລະຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ

ແຜນຄ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມເຂດອ່າງເກັບນໍ້າແລະເຂດກໍ່ສ້າງແມ່ນໄດ້ກໍານົດຂື້ນແລະຮອງຮັບເອົາໂດຍກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມເຊີ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຮັບປະກັນຕາມແຜນການຕ່າງໆທີ່ຖືກກໍານັດໄວ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດານະໂຍບາຍ,ລະບຽບການແລະກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ເຊີ່ງມີຈຸດປະສົງໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຍືນຍົງແລະຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າ

ບໍລິສັດພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຄູ່ມືວິທີການໃນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າຕາມຈຸດຕ່າງໆໂດຍມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດແລະສາກົນ. ມີການກໍານົດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງເປັນປະຈໍາທຸກອາທິດແລະໄຕມາດເພື່ອສົ່ງໄປທີ່ຫ້ອງທົດລອງແລ້ວນໍາຜົນການວິເຄາະທັງໝົດມາເປັນຂໍ້ມູນເພື່ອຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຕົວຈິງຂອງນໍ້າຕາມຈຸດທີ່ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາວິເຄາະ.