ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ຄຽງຄູ່ກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດພາລະກິດກໍ່ແມ່ນປັດໃຈໜື່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບໍລິສັດແລະຊຸມຊົນໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃກ້ເຂດໂຄງການຂອງບໍລິສັດໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາແລະມີລາຍໄດ້ທີ່ຍືນຍົງເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີຂື້ນ. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາບໍລິສັດຍັງໃດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອຸທົກຄະໄພທາງທໍາມະຊາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.