ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຕົກແມ່ນທຸລະກິດຫຼັກຂອງບໍລິສັດໂດຍນໍາໃຊ້ຫຼັກການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໄປຄຽງຄູ່ກັບນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບ,ຄວາມປອດໄພ,ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ້ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜັນປະໂຫຍດສູງສຸດແລະສົ່ງຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ. ທ່ານສາມາດເບື່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທຸລະກິດແລະໂຄງການພັດທະນາໄດ້ທີ່ຖານຂໍ້ມູນດ້ານການດໍາເນີນທຸລະກິດແລະການລົງທຶນຂອງພວກເຮົາ.