Icon for Settings-1
ຄຳຂວັນ
ພະລັງງານສະອາດ ພາຊາດຈະເລີນ  
Icon for Layers
ວິໄສທັດ
ເປັນຜູ້ນຳໃນ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາພະລັງງານທີ່ສະອາດ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າສູ່ AEC
Icon for Display-1
ພາລະກິດ
1. ສະໜັບສະໜຸນ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ດ້ານພະລັງງານຂອງລັດຖະບານ ໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 
2. ເນັ້ນໜັກ ແລະ ຍຶດໝັ້ນ ການບໍລິຫານງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.
 
3. ດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ທ່ຽງທຳ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ.
 
4. ມຸ້ງໝັ້ນພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ເຕີບໃຫ່ຍ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັ້ນຄົງ.