ເປັນຜູ້ນຳໃນ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາພະລັງງານທີ່ສະອາດ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າສູ່ AEC.

ເປັນຜູ້ນຳໃນ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາພະລັງງານທີ່ສະອາດ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າສູ່ AEC.

ເປັນຜູ້ນຳໃນ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາພະລັງງານທີ່ສະອາດ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າສູ່ AEC.

ພະລັງງານສະອາດ ພາຊາດຈະເລີນ

ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທ໌

ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ (ຈຊພ) ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2016, ປັດຈຸບັນ ມີທຶນຈົດທະບຽນ 330 ຕື້ກີບ. ບໍລິສັດ ເປັນເຈົ້າຂອງ, ພັດທະນາ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຕາມນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ນະໂຍບາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ບໍລິສັດ ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານລະດັບໂລກ ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ (ຊີ ເອັສ ອີ) ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2016, ປັດຈຸບັນ ມີທຶນຈົດທະບຽນ 330 ຕື້ກີບ. ບໍລິສັດ ເປັັນເຈົ້າຂອງ, ເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນການຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍແນໃສ່ເປົ້າໝາຍ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍນັ້ນແມ່ນ ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າລະດັບໂລກ, ຄຽງຄູ່ກັບການສະໜັບສະໜູນ ເປົ້າໝາຍທາງດ້ານ ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດກັບສາກົນ.

ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ

ປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ລົງທຶນໃນການພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ມີທັງໝົດຈໍານວນ 11 ເຂື່ອນ ໃນນັ້ນ ມີ 05 ເຂື່ອນ ທີ່ດໍາເນີນການຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວ, 05 ເຂື່ອນ ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ 01 ເຂື່ອນ ຢູ່ໃນໄລຍະການພັດທະນາ.

5

ເຂື່ອນທີ່ທໍາການຜະລິດແລ້ວ

5

ເຂື່ອນທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ

1

ເຂື່ອນທີ່ຢູ່ໃນແຜນ

ຄວາມຍືນຍົງ

ດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ຄວາມສຳເລັດ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດມາຍາວນານ ໃນດ້ານການພັດທະນາໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງນໍ້າ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ການພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງພວກເຮົາ, ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ພາລະກິດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຫຼັກ ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນການຜະລິດຜົນງານທີ່ມີຄຸນນະພາບເປັນເລີດ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ, ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນ, ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ.

ຂໍ້ມູນຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2016, ປັດຈຸບັນມີທຶນຈົດທະບຽນ ມູນຄ່າ 330 ຕື້ກີບ. ບໍລິສັດມີເປົ້າໝາຍລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ດ້ານພະລັງງານທີ່ສະອາດ ໃນ ສປປ ລາວ. ຮອດປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ມີທັງໝົດຈໍານວນ 11 ເຂື່ອນ, ໃນນັ້ນ ມີ 05 ເຂື່ອນ ທີ່ດໍາເນີນການຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວ, 05 ເຂື່ອນ ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ 01 ເຂື່ອນ ຢູ່ໃນໄລຍະການພັດທະນາ.

ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ປະກອບສ່ວນນຳພາກລັດ

03
ຕ.ລ.
ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ສະໜັບສະໜູນເຄື່ອງອຸປະກອນ ຮັບໃຊ້ພາຍໃນຫ້ອງປະຊຸມໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ສະໜັບສະໜູນເຄື່ອງອຸປະກອນ ຮັບໃຊ້ພາຍໃນຫ້ອງປະຊຸມໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 03 ຕຸລາ 2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ (ຕຶກໃໝ່), ບໍ​ລິ​ສັດ ຈ​ະ​ເລີນ​ເຊກອງ ພະ​ລັງ​ງານ ຈຳ​ກັດ (CSE) ຕ່າງໜ້າໂດຍ​​ທ່ານ ສິ​ຫຸນ ສິດ​ທິ​ລື​ໄຊ ຮອງ​ປະ​ທານ​ອາ​ວຸ​ໂສ ຊີ້ນໍາ​ວຽກ​ງ​ານ​ຫ້ອງ​ການ-ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ ບໍ​ລິ​ສັດ CSE ໄດ້​ມອບ​ເຄື່ອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ພາຍ​ໃນ​ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມໃຫ້​ແກ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຕາງໜ້າຮັບ​ໂດຍ​ທ່ານ…

ຂ່າວສານ CSE

31
ສ.ຫ.
ພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງ ພະນັກງານນຳພາຂັ້ນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 3 ພາວເວີ ຈຳກັດ

ພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງ ພະນັກງານນຳພາຂັ້ນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 3 ພາວເວີ ຈຳກັດ

          ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 31 ສິງຫາ 2022 ທີ່ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ຈຳກັດ (ສຳນັກງານໃຫຍ່), ຫົວໜ້າ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານກະຊວງພະລັງງານ ແລະ…

ກິດຈະກຳຕ່າງໆ

10
​ພ.ຈ.
ຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາເປຕັງມິດຕະພາບ (ຊາຍ-ຍິງ) ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ແລະ ກອງບັນຊາການສູນກາງ

ຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາເປຕັງມິດຕະພາບ (ຊາຍ-ຍິງ) ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ແລະ ກອງບັນຊາການສູນກາງ

          ເນື່ອງໃນໂອກສດສະຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງກໍາລົງປ້ອງກັນສູນກາງ ຄົບຮອບ 61 ປີ (11 ພະຈິກ 1961-11 ພະຈິກ 2022) ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ ຫຼື CSE…

ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

01
ທ.ວ.
LDB+CSE ຮ່ວມໃຈ ຈັດກິດຈະກໍາ ມອບຄວາມອົບອຸ່ນ ຫົ່ມຮັກ ຕ້ານໄພໜາວ

LDB+CSE ຮ່ວມໃຈ ຈັດກິດຈະກໍາ ມອບຄວາມອົບອຸ່ນ ຫົ່ມຮັກ ຕ້ານໄພໜາວ

LDB+CSE ຮ່ວມໃຈ ຈັດກິດຈະກໍາ ມອບຄວາມອົບອຸ່ນ ຫົ່ມຮັກ ຕ້ານໄພໜາວ ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ຈັນທະໜອມ ພົມມະນີ ປະທານຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກ…

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ

ຖ້າທ່ານມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນສະມາຊິກທີມໄດ້, ສະໝັກເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຮົາໄດ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la