ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດແມ່ນບໍລິສັດໜຶ່ງໃນກຸ່ມບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ເຊິ່ງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2016 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 40 ຕື້ກີບ. ບໍລິສັດ ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແລະດໍາເນີນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດໂດຍມີເປົ້າໝາຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວບໍລິສັດແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຕາມເປົ້າໝາຍສົ່ງເສີມພະລັງງານສະອາດຂອງສາກົນ.

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ໃນຖານະຜູ້ພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ,ການກໍ່ສ້າງແລະລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນບໍລິສັດມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຊຸມຊົນແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ພາລະກິດແລະເປົ້າໝາຍຫຼັກເພື່ອກ້າວສູ່ຜົນສໍາເລັດທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງພວກເຮົາແມ່ນການຜະລິດທີ່ມີຄຸນະພາບສູງສຸດ,ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ອ່ານ​ເພີ່ມເຕີມ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ອ່ານ​ເພີ່ມເຕີມ

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ອ່ານ​ເພີ່ມເຕີມ

ການລົງທືນ

ປັດຈຸບັນບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ໄດ້ລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນແລະຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກມີທັງໝົດຈໍານວນ 10 ເຂື່ອນ, ໃນນີ້ມີ 4 ເຂື່ອນແມ່ນສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງແລະໄດ້ດໍາເນີນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລ້ວ 4 ເຂື່ອນແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງແລະ 2 ເຂື່ອນແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການພັດທະນາ.

ຄູ່ຮ່ວມ ທຸລະກິດ