ຄວາມຍືນຍົງ

ໃນຖານະຜູ້ພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນ ບໍລິສັດ ມີຄວາມມຸ່ງ ໝັ້ນ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ພາລະກິດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຫຼັກ ເພື່ອກ້າວສູ່ຜົນສໍາເລັດທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນການຜະລິດທີ່ມີຄຸນະພາບສູງສຸດ, ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ.