Our Business

04

ເຂື່ອນທີ່ທຳການຜະລິດ

04

ເຂື່ອນທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ

04

ເຂື່ອນທີ່ຢູ່ໃນແຜນ

ຈຳນວນເຂື່ອນໄຟຟ້າທັງໝົດ

10

ກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ

129.8 MW

ປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ລົງທຶນໃນການພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ມີທັງໝົດຈໍານວນ 10 ເຂື່ອນ ໃນນັ້ນ ມີ 04 ເຂື່ອນ ທີ່ດໍາເນີນການຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວ, 04 ເຂື່ອນ ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ 02 ເຂື່ອນ ຢູ່ໃນໄລຍະການພັດທະນາ.

Contact Us

CSE Building, Nongbon Road, Unit 8, Nongbon Village, Xaysettha District Vientiane, Lao PDR.

+856 (0) 21 417788 or 417789
headoffice@csenergy.la