ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ

ວິໄສທັດ

ເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນຊັ້ນນຳ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາພະລັງງານສະອາດ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບ AEC

ພາລະກິດ

ສະໜັບສະໜູນ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ດ້ານພະລັງງານຂອງລັດຖະບານ ໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ເນັ້ນໜັກ ແລະ ຍຶດໝັ້ນ ການບໍລິຫານງານແບບມືອາຊີບແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.

ດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຜູ້ຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

ມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la