ນ້ຳເທີນ 1

ມູນຄ່າໂຄງການ

$1,335 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

2,638.1 ຈິກກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

177 ແມັດ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

13,856 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

650 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

ມູນຄ່າໂຄງການ $1,335 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ PSG 32%, CSE 28%, EGCO 25%, EDL-GEN 15%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 650 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,638.1 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 513.7 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ  297 m
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ ແບບແກນທາງຕັ້ງ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ກຟຜ(EGAT)/ໄຟຟ້າລາວ (EDL)
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 13,856 ກມ²
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,496 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 320 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 3,009 ລ້ານ ມ³
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 93.6 ກມ²
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 292 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 250 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ RCC (Curved Gravity Dam)
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 177 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 8 ແມັດ
Crest level 297 m a.s.l + 0.75 m high parapet wall
ອວ່າຍນ້ຳ
ປະເພດ Single Tunnel and Overtopping Cofferdams
ຄວາມຍາວ 932 m
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 11 m
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ Embedded (Pressure Tunnel)
ຈໍານວນທໍ່ສົ່ງ 1
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 10 ແມັດ / 8.95 ແມັດ / 6.30 ແມັດ / 4.5 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 565 m (EDL) / 544 m (EGAT)
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ –ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ Radial Gate
ຈຳນວນປະຕູ 6
Design Flood Discharge 25,500 m³/s
Max. inflow peak 30,200 m³/s
ສະຖານີແຈ້ງ 230 ກິໂລໂວນ GIS (EGAT)/115 ກິໂລວັດ ແລະ AIS (ໄຟຟ້າລາວ)
ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນ 586 ແມັດ
ຂະໜາດຂອງພື້ນສະຖານີ  54 ແມັດ x 25 ແມັດ
ເຮືອນຈັກ
ປະເພດ Pit Powerhouse, 2 pits
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 650 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 3
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ ແບບແກນທາງຕັ້ງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 513.7 ມ³/ວິນາທີ
Superstructure dimensions 25.8 m x 91.10 mx14.8 (WxLxH)
ສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລວັດ
ສະຖານີ ປາກຊັນ-ຄອນສົງ
ຄວາມຍາວ 7.5 ກມ
ປະເພດສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງຄູ່
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 795 MCM
ສາຍສົ່ງ 500 ກິໂລວັດ (EGAT)
ສະຖານີ ນາບົງ
ຄວາມຍາວ 154 ກມ
ປະເພດສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງຄູ່
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 795 MCM

ເອກະສານນິຕິກໍາຂອງໂຄງການ

 1. ໃນວັນທີ 09 ມີນາ ປີ 2012 ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 2. ໃນວັນທີ 09 ກັນຍາ ປີ 2014 ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA)
 3. ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ ປີ 2014 ສຳເລັດບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA)
 4. ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ ປີ 2014 ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ (ESMMP)
 5. ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ ປີ 2016 ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ FS ຂອງໂຄງການ
 6. ໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ ປີ 2016 ໄດ້ເຊັນສັນຍາສຳປະທານ (CA) ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 7. ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ ປີ 2017 ໄດ້ເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ຮ່ວມກັບ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ (EGAT)
 8. ໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ປີ 2018 ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໄລຍະດຳເນີນງານ (ESMMP-CP)

ກຳລັງອັບໂຫລດຂໍ້ມູນ

ບາດກ້າວສຳຄັນຂອງໂຄງການ

 1. ໃນວັນທີ 09 ມີນາ ປີ 2012 ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
 2. ໃນວັນທີ 09 ກັນຍາ ປີ 2014 ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA).
 3. ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ ປີ 2014 ສຳເລັດບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA).
 4. ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ ປີ 2014 ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ (ESMMP).
 5. ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ ປີ 2016 ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ FS ຂອງໂຄງການ.
 6. ໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ ປີ 2016 ໄດ້ເຊັນສັນຍາສຳປະທານ (CA) ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
 7. ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ ປີ 2017 ໄດ້ເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ຮ່ວມກັບ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ (EGAT).
 8. ໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ປີ 2018 ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໄລຍະດຳເນີນງານ (ESMMP-CP).
 9. ຂາຍໄຟຟ້າຢ່າງເປັນທາງການ COD ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2022.

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງໂຄງການ

ໄລຍະບຸກເບີກການກໍ່ສ້າງ :

 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ແຄ້ມ-ຫ້ອງການຂອງໂຄງການ
 • ປະຕູທາງເຂົ້ານໍ້າ
 • ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
 • ເຮືອນຈັກ

10%

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງ:

 • ເຂື່ອນຫຼັກ,
 • ປະຕູທາງເຂົ້ານໍ້າ
 • ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
 • ເຮືອນຈັກ
 • ສະຖານນີແປງໄຟ
 • ລະບົບສາຍສົ່ງ

30%

ໄລຍະກໍ່ສ້າງໂດຍລວມ :

 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ແຄ້ມ-ຫ້ອງການຂອງໂຄງການ
 • ປະຕູທາງເຂົ້ານໍ້າ
 • ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
 • ເຮືອນຈັກ

50%

ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງ:

 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ປະຕູທາງເຂົ້ານໍ້າ
 • ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
 • ເຮືອນຈັກ
 • ສະຖານນີແປງໄຟ
 • ລະບົບສາຍສົ່ງ.

70%

ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງ

ໃນປັດຈຸບັນ :

 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ແຄ້ມ-ຫ້ອງການຂອງໂຄງການ
 • ປະຕູທາງເຂົ້ານໍ້າ
 • ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
 • ເຮືອນຈັກ
 • ສະຖານີແປງໄຟ 
 • ສະຖານີສາຍສົ່ງ

90%

ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງ 100%:

 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ປະຕູທາງເຂົ້ານໍ້າ
 • ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
 • ເຮືອນຈັກ
 • ສະຖານນີແປງໄຟ
 • ລະບົບສາຍສົ່ງ.

100%

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la