ເຊນໍ້ານ້ອຍ 1

ມູນຄ່າໂຄງການ

$36.86 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

80 ຈີກກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

7 ແມັດ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

1,284 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

14.8 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

ມູນຄ່າໂຄງການ $36.86 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 14.8 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 80 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 24 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 75 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 1,284 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,600 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 53 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 0.21 ລ້ານ ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 6.0 ຮມ
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 252 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 249 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີກກຣາວີຕີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 7 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 100 ແມັດ
ລະດັບຂອງສັນເຂື່ອນ 252 m a.s.l
ຄອງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າອຸມົງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ ຄອງເປີດ
ຄວາມຍາວ 1,832 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 0.16
ອຸມົງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ທໍ່ຄອນກຣີດ
Design Discharge
ເສັ້ນຜ່າກາງ 4.3ແມັດ x 5.3ແມັດ ຊົງເກີບ
ຄວາມຍາວ 1,938ແມັດ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ ປະຕູ
ຈຳນວນປະຕູ 5
ອັດຕາການໄຫຼ 1970  m3/s
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ ທໍ່ເຫຼັກ
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ 2
ເສັ້ນຜ່າກາງ 1.6 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 281 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 7.7%
ສະຖານີສາຍສົ່ງ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນສະຖານີ 175.3 masl
ເນື້ອທີ່ພື້ນສະຖານີ 24ແມັດ x 52ແມັດ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດ
ຄວາມຍາວ 11.5 ແມັດ
ເຮືອນຈັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 14.8 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 2
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສເເກນຕັ້ງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 24 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ 175.3 m a.s.l
ສາຍສົ່ງ
ສະຖານີ ສະຖານີ ໜອງບົງ
ຄວາມຍາວ 32 ກມ
ປະເພດສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງວົງຈອນດ່ຽວ
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 185 ມມ2

ເອກະສານນິຕິກໍາຂອງໂຄງການ

 1. ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2011 ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ
 2. ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2012 ໄດ້ອອກໃບທະບຽນສຳປະທານ
 3. ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2012 ເຊັນສັນຍາ CA ກັບລັດຖະບານ
 4. ວັນທີ 12 ກຸມພາ 20,2018 ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ
 5. ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2012 ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າເຊນ້ຳນ້ອຍ 1 ຈຳກັດ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟ ກັບ EDL
 6. ວັນທີ 10 ກັນຍາ 2013 ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນລັດ
 7. ວັນທີ 13 ມັງກອນ2011 ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ
 8. ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2012 ໄດ້ອອກໃບທະບຽນສຳປະທານ
 9. ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2012 ເຊັນສັນຍາ CA ກັບລັດຖະບານ
 10. ວັນທີ 12 ກຸມພາ 2018 ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດລົງທືນ

ວຽກໂຄງສ້າງຫລັກ ແລະ ວຽກກໍ່ສ້າງເສີມ

ວຽກໂຄງສ້າງຫລັກ ແລະ ວຽກກໍ່ສ້າງເສີມ :

 • ວຽກກໍ່ສ້າງຫລັກ: ການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານ ແມ່ນ ບໍລິສັດ CSG, ສ່ວນການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ,
 • ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟຕ່າງໆ ແມ່ນ ບໍລິສັດ ດົງຟາງ.

ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

 • ເຈົ້າຂອງໂຄງການ: ບໍລິສັດ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊນ້ຳນ້ອຍ1 ຈຳກັດ
 • ຜູ້ສຶກສາອອກແບບ: ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ
 • ຜູ້ຕິດຕາມກວດກາ: ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ
 • ຜູ້ຮັບເໝົາ: ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ ວ່າຈ້າງບໍລິສັດ ບໍລິສັດ ດົງຟາງ
 • ຜູ້ສັ່ງຊື້ເຄື່ອງຈັກ: ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ
 • ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ: ບໍລິສັດ ດົງຟາງ
 • ການກໍ້ສ້າງສາຍສົ່ງ 115 ກວ: ບໍລິສັດ ສະຫະການຄ້າ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າລາວ ເປັນຜູ້ທົດລອງ.

ບາດກ້າວສຳຄັນຂອງໂຄງການ

 1. ໃນປີ 2011 ເລີ່ມກໍ່ສ້າງໂຄງການ
 2. ໃນປີ 2011 ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ
 3. ໃນປີ 2012 ໄດ້ອອກໃບທະບຽນສຳປະທານ
 4. ໃນປີ 2012 ເຊັນສັນຍາ CA ກັບລັດຖະບານ
 5. ໃນປີ 2013 ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນລັດ
 6. ໃນປີ 2013 ການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການສຳເລັດ
 7. ໃນປີ 2018 ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດລົງທືນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la