ເຂື່ອນທີ່ຢູ່ໃນແຜນ

01

ເຂື່ອນທີ່ຢູ່ໃນແຜນ

ຈຳນວນເຂື່ອນໄຟຟ້າທັງໝົດ

01

ກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ

140 MW

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la