ນ້ຳອ່າງ

ມູນຄ່າໂຄງການ

$89,097 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

163 ຈີກກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

28.3 ແມັດ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

200 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

140 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

No Data

ມູນຄ່າໂຄງການ $89,097 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 55 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 163 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 18.6 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 337.6 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 200 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,680 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 8.9 ມ3/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 0.12 ລ້ານ ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າປົກກະຕິ 0.025 ກມ2
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 637.45 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 636.1 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດ ກຣາວີຕີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 28.3 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 140 ແມັດ
ຄອງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ  
ຄວາມຍາວ  
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ  
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງ
ປະເພດ ທໍ່ເຫຼັກ
ຈໍານວນທໍ່ສົ່ງ  
ເສັ້ນຜ່າກາງ  
ຄວາມຍາວ 0.5 ກມ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ  
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ ບໍ່ມີປະຕູ
ຈຳນວນປະຕູ  
ອັດຕາການໄຫຼ  
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳແຮງດັນຕ່ຳ
ປະເພດ ອັດຄວາມດັນ
ເສັ້ນຜ່າກາງ 5ແມັດ X 5ແມັດ ຊົງເກີບ
ຄວາມຍາວ 0.13 ກິໂລແມັດ
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳມີແຮງດັນແບບເນີນຊັນ
ປະເພດ ອັດຄວາມດັນ
ຂະໜາດ 5ແມັດ x 5ແມັດ ໜ້າຕັດຮູບເກີບມ້າ
ຄວາມຍາວ 2.53 ກມ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 6%
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳແຮງດັນສູງ –ໂຄງສ້າງຄອນກຣີດ
ປະເພດ ໜ້າຕັດຮູບເກີບມ້າ
ຂະໜາດ 5ແມັດ x 5ແມັດ ໜ້າຕັດຮູບເກີບມ້າ
ຄວາມຍາວ 0.12 ກມ
Slope 0.5%
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳແຮງດັນສູງ –ໂຄງສ້າງທໍ່ເຫຼັກ
ປະເພດ ອັດຄວາມດັນ
ຂະໜາດ 4.5ແມັດ x 5ແມັດ ໜ້າຕັດຮູບເກີບມ້າ
ຄວາມຍາວ 0.22 ກມ
Slope 0.5%
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຄອງເປີດ
ຄວາມຍາວ  
ສະຖານີແຈ້ງ 115 ກິໂລໂວນ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນ  
ຂະໜາດຂອງພື້ນສະຖານີ
ເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ໜ້າດິນ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 55 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 2
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ X 2 ໜ່ວຍ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 18.6 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ  
ສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລໂວນ
ສະຖານີ ສະຖານີ ເຊຂະໝານ ຊານໄຊ
ຄວາມຍາວ 25 ກມ
ປະເພດສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງຄູ່
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 240 ມມ2
ເອກະສານນິຕິກໍາຂອງໂຄງການ

1. ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

2. ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ໃນເດືອນ 07/2015

3. ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ FS ໃນເດືອນ 11/2017

4. ສຳເລັດບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ໃນເດືອນ 07/2017

5. ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ (ESMMP) ເດືອນ 07/2017

6. ສໍາເລັດການສ້າງແຜນອະນາໄມຊີວະມວນສານ ແລະ ຮັບຮອງແຜນ ເດືອນ 12/2018

7. ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໄລຍະດຳເນີນງານ (ESMMP-CP) ເດືອນ 11/2019

8. ເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ຮ່ວມກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ (EVN) ຄັ້ງວັນທີ 04/01/2020

9. ເຊັນສັນຍາສຳປະທານ ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງວັນທີ 25/12/2020

ການແບ່ງວຽກກໍ່ສ້າງຂອງຜູ້ຮັບເໜົາ

  • ວຽກກໍ່ສ້າງທາງດ້ານໂຍທາ
  • ວຽກກໍ່ສ້າງທາງດ້ານເຄືອງຈັກກົນລະສາດທາງນໍ້າ
  • ວຽກກໍ່ສ້າງໄຟຟ້າກົນຈັກ

ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໜົາກໍ່ສ້າງ

  • ເຈົ້າຂອງໂຄງການ: ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ
  • ບໍລິສັດ ອອກແບບກໍ່ສ້າງ Basic: ບໍລິສັດ Poyry Energy Ltd
  • ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ: ບໍລິສັດ ILF Consulting Engineers (Asia) Ltd
  • ບໍລິສັດ ຮັບເໝົາພາກໂຍທາ (CW): ບໍລິສັດ SongDa-5 Joint Stock Company
  • ບໍລິສັດ ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ: VOITH Shanghi Company Ltd
ບາດກ້າວສຳຄັນຂອງໂຄງການ
ສຳຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນ: ປີ 2013, ໂດຍ ບໍລິສັດ GXED & CGGC
ສົ່ງບົດສະເໜີການພັດທະນາໂຄງການ: ປີ 2015, ໂດຍ ບໍລິສັດ GXED
ກວດກາບົດສະເໜີການພັດທະນາໂຄງການ: ເດືອນ ກໍລະກົດ 2015, ໂດຍ ບໍລິສັດ Pöyry Energy Ltd.
ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ: ບໍລິສັດ ທີ ເຄ ກຣຸບ (TK Group)
ບົດລາຍງານການສຶກສາທາງເລືອກຮູບແບບ: ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2016, ໂດຍ ບໍລິສັດ Pöyry Energy Ltd.
ຄັດເລືອກຮູບແບບໂຄງການ: ເດືອນ ສິງຫາ 2016
ພິຈາລະນາປັດໄຈໃນການອອກແບບ: ເດືອນ ຕຸລາ 2016
ປ່ຽນເຈົ້າຂອງໂຄງການ: ປີ 2016, ມາເປັນ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ
ບົດວິພາກເສດຖະກິດ (FS): ສ້າງຂຶ້ນ ເດືອນ ຕຸລາ 2016, ໂດຍ ບໍລິສັດ Pöyry Energy Ltd.
ບົດການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ (BD): ສ້າງຂຶ້ນ ເດືອນ ເມສາ 2017, ໂດຍ ບໍລິສັດ Pöyry Energy Ltd.
ເຊັນສັນຍາ ທີ່ປຶກສາຄວບຄຸມກໍ່ສ້າງໂຄງການ: ເດືອນ ເມສາ 2018, ກັບ ບໍລິສັດ ILF Consultant Engineering
ເຊັນສັນຍາ ຮັບເໝົາວຽກໂຍທາ ແລະ ເຄື່ອງກົນພະລັງນໍ້າ: ເດືອນ ທັນວາ 2018, ກັບ ບໍລິສັດ Song Da 5 Joint Stock
ເຊັນສັນຍາ ຮັບເໝົາວຽກຕິດຕັ້ງ ໄຟຟ້າ-ກົນຈັກ: ເດືອນ ເມສາ 2019, ກັບ ບໍລິສັດ Voith Hydro Shanghai
ອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນຄືນໃໝ່: ເດືອນ ເມສາ 2019,ໂດຍບໍລິສັດ ILF Consultant

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la