ນ້ຳພາກ

ມູນຄ່າໂຄງການ

$420 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

788 ຈີກກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

ເຂື່ອນນ້ຳພາກ 26,6 ແມັດ

ເຂື່ອນນ້ຳພາ 79,6 ແມັດ

ເຂື່ອນພູປົ່ງ 76,5 ແມັດ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

134,51 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

168 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

ມູນຄ່າໂຄງການ $420 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 80%, EDL 15%, KOBE 5%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 168 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 586 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 21 ມ3/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 652.1 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ກຳປູເຈຍ
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 134,51 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 4,900 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 13 ມ3/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 168 ລ້ານ ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 10,6 ກມ2
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 993 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 955 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ເຂື່ອນດິນ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 28 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 250 ແມັດ
Crest level 997.6 m a.s.l
ຄອງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ
ຄວາມຍາວ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງ
ປະເພດ
ຈໍານວນທໍ່ສົ່ງ
ເສັ້ນຜ່າກາງ
ຄວາມຍາວ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ
ຈຳນວນປະຕູ
ອັດຕາການໄຫຼ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າສູງສຸດ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ –ເຂື່ອນໄອ່ວນໍ້າ
ປະເພດ
ຈຳນວນປະຕູ
ອຸມົງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ
ອັດຕາການໄຫຼ
ຂະໜາດ
ຄວາມຍາວ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ
ຄວາມຍາວ
ສະຖານີແຈ້ງ 115 ກິໂລວັດ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນ
ຂະໜາດຂອງພື້ນສະຖານີ
ເຮືອນຈັກ
ປະເພດ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 168 MW
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 2
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ X 2 ໜ່ວຍ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 26 ມ3/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ
ສາຍສົ່ງ
ສະຖານີ
ຄວາມຍາວ
ປະເພດສາຍສົ່ງ
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ
 1. ວັນທີ 09/12/2020 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳພາກ

ຜູ້ຮັບເໝົາລວມ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ

1. ເຈົ້າຂອງໂຄງການ:                                           ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ;

2. ບໍລິສັດ ອອກແບບກໍ່ສ້າງ Basic:                         ບໍລິສັດ Tractebel Engineering Ltd.

3. ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ:                                             ບໍລິສັດ Tractebel Engineering Ltd.

4. ວຽກສຳຫລວດທໍລະນີສາດ                                  ບໍລິສັດ SSSDC, BMEC

 • ສຳຫຼວດເບື້ອງຕົນ:                                                       ປີ 2007, ໂດຍ ບໍລິສັດ ໂກເບ (KGPC)
 • ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ:                               ບໍລິສັດ ໂກເບ (KGPC)
 • ບົດວິພາກເສດຖະກິດ (FS):                                       ສ້າງຂຶ້ນ ປີ 2010, ໂດຍ ບໍລິສັດ ເອຄອມ (AECOM)
 • ທີ່ປຶກສາບໍລິສັດ AECOM:                                            ອອກແບບເປັນ Run Off ໂດຍມີທາງເລືອກຄື:

         1) ເຄື່ອງຈັກ 8 MW + 100 MW,

            2) ເຄື່ອງຈັກ 8 MW + 150 MW,

            3) ເຄື່ອງຈັກ 8 MW + 120 MW (ແບບບໍ່ມີອ່າງ)

 • ປັບປຸງບົດວິພາກເສດຖະກິດ (FS)/ຕຽມເອກະສານປະມູນ:      ປີ 2014-2015 ໂດຍບໍລິສັດ ລາມເມເຢີ ອິນເດຍ
 • ປ່ຽນເຈົ້າຂອງໂຄງການ:                                                      ປີ 2017, ມາເປັນ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ
 • ປັບປຸງບົດວິພາກເສດຖະກິດ (FS):                                ປີ 2017-2020 ໂດຍ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ POYRY / AFRY

            ອອກແບບເປັນ ແບບມີອ່າງ ເຄື່ອງຈັກ 8 MW + 160 MW,

 • ກຽມເອກະສານປະມູນ/ຄັດເລືອກຜູ້ຮັບເໝົາ  :                 ປີ 2021 ໂດຍ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ TRACTEBEL
 • ເລີ່ມວຽກກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ :                                ປີ 2021 ໂດຍ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ

ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ

ໄລຍະການບຸກເບີກ ແລະ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງ ປີ 2021 : 

 • ໂມເດວເຂື່ອນຫຼັກ, ເຮືອນຈັກ ແລະ ຫ້ອງການພາກສະໜາມ
 • ສຳຫຼວດພື້ນທີ່ ແລະ ເສັ້ນທາງ 
 • ຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍພື້ນທີ່ສວນກາເຟໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດໂຄງການ
 • ບຸກເບີກ ແລະ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເບື້ອງ ປາກຊ່ອງ ໄລຍະທີ 1 ແລະ ໄລຍະທີ 2
 • ຕິດຕັ້ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງເລວໄຟຟ້າ 22 ກວ
 • ກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳພາກ
 • ບຸກເບີກພື້ນທີ່ ແລະ ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງແຄ້ມທີ່ພັກ ແລະ ຫ້ອງການ ພາກສະໜາມ

1%

ໄລຍະກໍ່ສ້າງໂດຍລວມ ປີ 2022:

 • ວຽກກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ໄລຍະທີ 1
 • ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງທາງໃນເຂື່ອນໄປຫາອຸມຸງ ໄລຍະທີ 2
 • ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ R7-R8 ເບື້ອງ ປະທຸມພອນ 
 • ກໍ່ສ້າງລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ່າ 22 ກວ ແຕ່ສະຖານີໄຟຟ້າຫາຈຸດແຄ້ມຖາວອນ
 • ກໍ່ສ້າງແຄ້ມທີ່ພັກ ແລະ ຫ້ອງການ ພາກສະໜາມ 

4,2%

ໄລຍະຄວາມຄືບໜ້າໂດຍລວມ ຕົ້ນປີ 2023:

 • ເຮືອນພັກ CSE

 • ເຮືອນພັກ SD5

 • ເຂື່ອນນ້ຳປາ

 • ເຂື່ອນນ້ຳພາກ

 • ເຂື່ອນພູປົ່ງ

 • ເຮືອນຈັກ 8MW

 • ເຮືອນຈັກ 160MW

 • ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ

8,7%

ໄລຍະກໍ່ສ້າງໂດຍລວມ  ເດືອນມີນາ ປີ 2023:

 • ເສັ້ນທາງ R1-R2
 • ໂຮງງານປະສົມອາດຟານ
 • ເສັ້ນທາງ Zigzag ໄປເຮືອນຈັກ 160 MW
 • ປ້ອມຍາມ SD5 ເສັ້ນທາງ R3-R4 ແລະ R5-R6
 • ໂຮງປະສົມປູນ No.2
 • ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 22 KV ເສັ້ນທາງທິດເໜືອ

10,51%

ໄລຍະຄວາມຄືບໜ້າໂດຍລວມ ໄຕມາດ 2 ປີ 2023:

 • ໂຮງຂົບຫີນ

 • ການຂຸດເຈາະເຂື່ອນນ້ຳພາ

 • ການຂຸດເຈາະອຸໂມງນ້ຳພາ

 • ການຂຸດເຈາະອ່າງເກັບນ້ຳນ້ຳພາ

 • ການຂຸດເຈາະເຂື່ອນພູປົ່ງ

 • ການຂຸດເຈາະອຸໂມງພູປົ່ງ

 • ອຸໂມງນ້ຳພາກ

 • ເຮືອນຈັກ160 MW

 • ອຸໂມງອ່ວຍນ້ຳຝັ່ງເໜືອ

19,75%

ໄລຍະກໍ່ສ້າງໂດຍລວມ  ທ້າຍປີ 2023:

 • ເຮືອນຈັກ 8MW
 • ການຂຸດເຈາະອ່າງເກັບນ້ຳນ້ຳພາ
 • ການຂຸດເຈາະເທປູນທໍ່ສົ່ງນ້ຳ
 • ການກະກຽມເຂື່ອນນ້ຳພາ
 • ອຳນວຍເຄື່ອງສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າ

25,06%

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la