ຫ້ວຍລະແງ

ມູນຄ່າໂຄງການ

$147.3 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

289.69 ຈີກກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

1,218 ແມັດ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

279.8 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

60 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

ມູນຄ່າໂຄງການ $147.3 M
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ 30%

ບໍລິສັດ ເຊກອງພັດທະນາ ຈຳກັດ 70%

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 60 MW
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 289.69 Gwh
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 12 m³/s
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 1,215.18 m
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ Vertical Pelton
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ EVN
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 279.8 km²
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,800 mm
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 123×106 m3/s
ອ່າງເກັບນໍ້າ 14 M m³
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 93.6 km²
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 1,215 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 1,189 m a.s.l

ເຂື່ອນຫຼັກ

ປະເພດ RCC
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 58 m
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 182 m
Crest level 782.5 m a.s.l

ຄອງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າອາຄານນ້ຳຕົກ

ປະເພດ Inverted U-shaped section
ຄວາມຍາວ 3,990 m
Hills of Channels  
ຄອງເປີດ 2.5 m
ບັອກຄັນເວີດ 2.5 m
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ Embedded
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ 1
ເສັ້ນຜ່າກາງ 2 m
ຄວາມຍາວ 2,787.7 m
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ (ບໍ່ມີ)
ປະເພດ
ຄວາມຍາວ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ WES practical weir
ນວນປະຕູ 3
ອັດຕາການໄຫຼ ປ່ອຍນ້ຳສູງສຸດ 701 m³/s

ອຸມົງສົ່ງນໍ້າ ເຂົ້າອ່າງເກັບນ້ຳ

ປະເພດ Inverted U-shaped section
ອັດຕາການໄຫຼ 3.91 
ເສັ້ນຜ່າກາງ 2.8 x 3.5 m
ຄວາມຍາວ 3,918 m

ສະຖານີແຈ້ງ 230 ກິໂລໂວນ / 115 kW

AIS (Electricite du Laos)

ລະດັບຄວາມສູງພື້ນສະຖານີ 586 m
ເນື້ອທີ່ພື້ນສະຖານີ 54m x 25m
ເຮືອນຈັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 60 MW
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 2
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ SF30-10/3300
ອັດຕາການປ່ອຍນ້ຳສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 5.744 m³/s
ລະດັບພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ 581.7 m a.s.l
ສາຍສົ່ງ 230 ກິໂລວັດ
ສະຖານີ Nam E-moun

ຄວາມຍາວ

41 km
ຈຳນວນວົງຈອນ 1
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ ACSR 300

ເອກະສານນິຕິກໍາຂອງໂຄງການ

 1. ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MOU)ໃນວັນທີ 21/07/2015
 2. ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ(PDA)ໃນວັນທີ 17/02/2017
 3. ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ(FS)ໃນວັນທີ 14/09/2017
 4. ສຳເລັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ(ESIA)ໃນວັນ​ທີ 22/11/2016
 5. ສຳເລັດ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ(ESMMP)ໃນວັນທີ22/11/2016
 6. ສຳເລັດການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທຳມະຊາດໄລຍະກໍ່ສ້າງ (ESMMP-CP)ໃນທີ01/02/2021
 7. ສຳເລັດໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮອງການອອກແບບຂັ້ນພື້ນຖານອອກ(Basic Design)ໃນວັນທີ 14/08/2020
 8. ສຳເລັດ ໃບອະບຸຍາດລົງທຶນ ໃນວັນທີ 07/09/2020
 9. ສຳເລັດ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນວັນທີ 30/09/2020
 10. ສຳເລັດໜັງສືຮັບຮອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສັນຍາສຳປະທານວ່າດວຍພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມແລະທຳມະຊາດ(Annex C-CA)ໃນວັນທີ 11/11/2020
 11. ສຳເລັດໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມຕໍ່ອາຍຸແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມສັງ​ຄົມແລະທຳມະຊາດ(ESMMP)ໃນວັນທີ15/01/2019
 12. ສຳເລັດໃບຢັ້ງຢືນປະລິມານນໍ້າໄຫຼຕໍ່າສຸດເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມໃນວັນທີ 24/11/2021
 13. ສຳເລັດໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບແລວສາຍສົ່ງໃນວັນທີ 07/05/2021
 14. ເຊັນສັນຍາສຳປະທານຮ່ວມກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ຄັ້ງວັນທີ 22/12/2021

 1. EPC contractor:  Sinohydro Bureau 10 CO., LTD

 2. OE: China Northwest Water Resources and Hydropower Construction Engineering Consulting CO., LTD
 1. ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MOU)ໃນວັນທີ 21/07/2015
 2. ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ(PDA)ໃນວັນທີ 17/02/2017
 3. ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ(FS)ໃນວັນທີ 14/09/2017
 4. ສຳເລັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ(ESIA)ໃນວັນ​ທີ 22/11/2016
 5. ສຳເລັດ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ(ESMMP)ໃນວັນທີ22/11/2016
 6. ສຳເລັດການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທຳມະຊາດໄລຍະກໍ່ສ້າງ (ESMMP-CP)ໃນທີ01/02/2021
 7. ສຳເລັດໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮອງການອອກແບບຂັ້ນພື້ນຖານອອກ(Basic Design)ໃນວັນທີ 14/08/2020
 8. ສຳເລັດ ໃບອະບຸຍາດລົງທຶນ ໃນວັນທີ 07/09/2020
 9. ສຳເລັດ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນວັນທີ 30/09/2020
 10. ສຳເລັດໜັງສືຮັບຮອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສັນຍາສຳປະທານວ່າດວຍພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມແລະທຳມະຊາດ(Annex C-CA)ໃນວັນທີ 11/11/2020
 11. ສຳເລັດໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມຕໍ່ອາຍຸແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມສັງ​ຄົມແລະທຳມະຊາດ(ESMMP)ໃນວັນທີ15/01/2019
 12. ສຳເລັດໃບຢັ້ງຢືນປະລິມານນໍ້າໄຫຼຕໍ່າສຸດເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມໃນວັນທີ 24/11/2021
 13. ສຳເລັດໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບແລວສາຍສົ່ງໃນວັນທີ 07/05/2021
 14. ເຊັນສັນຍາສຳປະທານຮ່ວມກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ຄັ້ງວັນທີ 22/12/2021
 15. ມື້ເລີ່ມການກັກເກັບນ້ຳ 01/04/2023

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງ

ໄລຍະເລີ່ມການກໍ່ສ້າງ:

 • ສຳຫຼວດພື້ນທີໂຄງການ
 • ບຸກເບີກເສັ້ນທາງ
 • ກໍ່ສ້າງອຸມຸງ 

10%

ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມ:

  • ສຳຫຼວດພື້ນທີ່ໂຄງການ
  • ບຸກເບີກເສັ້ນທາງ
  • ກໍ່ສ້າງອຸມຸງ 

39,72%

ໄລຍະເລີ່ມການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມປີ 2022:

 • ສຳຫຼວດພື້ນທີ່ໂຄງການ
 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ເຂື່ອນອ່ວຍນ້ຳ
 • ອຸໂມງຫຼັກ
 • ອຸໂມງສໍາຮອງ
 • ທໍ່ນໍ້າຫາຍໃຈ
 • ທໍ່ສົ່ງນໍ້າເທິງໜ້າດິນ
 • ເຮືອນຈັກ
 • ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ​
 • ກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ

70%

ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມຕົ້ນປີ 2023:

  • ເຮືອນຈັກ
  • ເຂື່ອນຫຼັກ
  • ອຸໂມງ
  • ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ
  • ອຸໂມງຕັດແຮງດັນນ້ຳ
  • ເຂື່ອນສຳຮອງ
  • ສາຍສົ່ງ

89,92%

ໄລຍະເລີ່ມການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມ ກາງປີ 2023:

 • ເຮືອນຈັກ
 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ
 • ອຸໂມງຕັດແຮງດັນນ້ຳ
 • ເຂື່ອນສຳຮອງ

98,9%

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la