ນ້ຳງື່ມ 3

ນ້ຳງື່ມ 3

Longcheng Village, Longcheng District, Xaysomboun Province
 • 1,400 ລ້ານໂດລາ

  ມູນຄ່າໂຄງການ

 • 2,345 ເມກາວັດ

  ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ

 • 210 ຈິກາວັດ

  ພະລັງງານຜະຫຼິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

 • 210 ແມັດ

  ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

 • 27.5 ກິໂລຕາແມັດ

  ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ມູນຄ່າໂຄງການ $1,400 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຈຊພ 55%, ຟຟລ 20%, EGATi 25%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 480 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,345 ຈິກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 180 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນ້ຳທີ່ອອກແບບ 301 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັ້ນຕັ້ນ ແກນຕັ້ງ x 3 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນ້ຳຝົນ 3,913 ກມ2
ປະລິມານນ້ຳຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,593 ມມ
ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນ້ຳສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 110 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນ້ຳ 1,411 ລ້ານ ມ³
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ລະດັບນ້ຳສູງສຸດ 27.5 ກມ2
ລະດັບນ້ຳສູງສຸດ 723 m a.s.l
ຄວາາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນ້ຳ-
ລະດັບນ້ຳຕ່ຳສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 670 m a.s.lໂຄງສ້າງທາງເຕັກນິກ

ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ Concrete Hyperbolical arch dam
Height 208m
Crest Lenght 395m
Crest Width 10m
Crest Level 729.50m
Headrace Channel
Type
Length
Longitudinal Gradient
Penstock
Type
Number of Pipe
Diameter
Length
Longitudinal Gradient
Spillway
Type
Number of Gate 1/3 Nr (one set 2x800kN and Three sets 2x3200kN
Design Flood Discharge 4860 m3/s
Headrace Tunnel
Type Reinforced concrete
Design Discharge 179.6 (m3/s)
Diameter 9.1m – 8.1m – 8.5m
Length 1/10516.8 No./m
Tailrace Channel
Type
Length
Switchyard 115 kV
Elevation
Dimensionຂໍ້ມູນດ້ານເຄື່ອງກົນຈັກ-ໄຟຟ້າ

ເຮືອນຈັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 480 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 3
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 180 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ
EL 354.70m to EL 400.50m of Rail top
ສາຍສົ່ງ 230 ກິໂລວັດ
ສະຖານີ ບ້ານ ນາເພຍ ( ຊຽງຂວາງ )
ຄວາມຍາວ 110 ກມ
ສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງຄູ່
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ -

ຄັງຮູບພາບ

/administrator/filemanager/photos/shares/business/5f12b026aeb6e.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/Nam Ngum 3/5f19516a80e88.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/Nam Ngum 3/5f19516a88b8f.jpeg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/Nam Ngum 3/5f19516a92c31.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/Nam Ngum 3/5f19516b038e2.png
/administrator/filemanager/photos/shares/business/5f311195b38ff.png

Map of ນ້ຳງື່ມ 3

ໝວດໝູ່